Kontakt

Zavolejte nám

312 615 126
724 365 968
725 764 775
777 124 470

Napište nám e-mail

info@pecesestricka.cz

Domovskou základnu najdete tady

I. všeobecná poliklinika K Nemocnici 2814 272 01 Kladno

Najdete nás v prvním patře. Projděte prosklenými dveřmi přímo proti schodům. Po pravé ruce budete mít ortopedii, po levé RTG. Nás najdete po levé straně za RTG v úplně posledních (kabinkových) dveřích. Klepejte silněji, dveře jsou dvojité.

IČ: 27138763 DIČ: CZ 27138763
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 99196, pod sp. zn. C 99196.

Jak podat stížnost 

Stížnost je možné podat písemně těmito způsoby:

    • dopisem podepsaným stěžovatelem a doručeným na adresu Domácí zdravotní péče, 

    • osobním doručením adresu Domácí zdravotní péče, 

    • elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu info@pecesestricka.cz,

    • Pokud stížnost podává sám klient či zákonný zástupce nezletilého klienta, lze ji zaslat i bez platného elektronického podpisu v případě, že je přiložen snímek (scan) stížnosti s vlastnoručním podpisem stěžovatele anebo je ve stížnosti uvedeno číslo pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny,

    • příslušnému správnímu orgánu,

    • zdravotní pojišťovně, jejímž je klient pojištěncem.

Stížnost musí obsahovat:

    • jméno a příjmení stěžovatele,

    • adresu stěžovatele,

    • jméno, příjmení a adresu klienta, pokud je klient odlišný od stěžovatele (v případě, že je stěžovatelem jiná osoba než plnoletý a svéprávný klient, je třeba ke stížnosti doložit plnou moc klienta k vyřízení stížnosti stěžovatelem),

    • vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osoby/osob, které/kterých se stížnost týká.

Postup při vyřizování stížností 

Přijetí písemně podané stížnosti bude stěžovateli potvrzeno do 3 pracovních dnů od jejího doručení.

Prošetřujeme všechny podané stížnosti. Avšak stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní, což znamená, že stěžovatel neobdrží o výsledku šetření písemnou informaci.

O vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, případně opatření přijatá k nápravě. Odpovědi na stížnosti zdravotnického charakteru zasíláme zásadně v listinné podobě doporučenou poštou (nikoli elektronickou poštou).

Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů od data přijetí. V odůvodněných případech (např. rozsah šetření) lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uvedl nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.

Šetření stížností se řídí platným zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 
Go Top